PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Nieuws en informatie van "DE ARK"

Ter Apel, december 2018.

Beste gasten en vrienden van De Ark,

               "Opdat zij die binnentreden het licht mogen zien." (naar Lucas 8:16)
Dit is de tekst die samengevat het doel van het Christelijk Conferentie Centrum De Ark weergeeft. Dit is ook ons doel - Jan Hendrik & Rita Meinema, Jan Boelhouwers, Linda Alting, de vrijwilligers, gastechtparen en bestuur - waarvoor wij ons geroepen weten ons in te zetten voor het werk dat door middel van De Ark al zo veel jaren plaats mag vinden.

Al bijna 30 jaar hebben duizenden mensen in De Ark verschillende conferenties bezocht en genoot men voor een week, midweek of weekend van de ontmoetingen, de saamhorigheid en gezelligheid, de geestelijke opbouw door het openen van de Bijbel, het samen zingen tot eer van God en zo men wenste, pastorale hulp en ondersteuning. Naast dit alles mogen we niet vergeten te wijzen op de prachtige omgeving waarin De Ark ligt.

De reden van ons schrijven:
Het doel waarvoor De Ark door God is gegeven is tot op vandaag de dag niet veranderd. De Ark blijft gewoon een conferentiecentrum, zoals het altijd is geweest. Met dezelfde motivatie en liefde voor De Ark en al haar gasten willen wij dit door de Heere gezegende werk voortzetten en onder uw aandacht brengen. Wij zijn en blijven onder de indruk van het feit dat God altijd voorzien heeft in man- en vrouwkracht, in visie, in accommodatie en in financiën. Altijd konden we aan het einde van elk jaar zeggen: 'we hebben niet te veel en hebben niet te weinig'. Geloof mij beste mensen, dit is echt een wonder van voorziening in dat wat nodig was om steeds door te kunnen gaan. Mede dankzij uw komen naar De Ark, uw gebeden en giften bestaat dit werk nog steeds. Zonder deze ondersteuning was het naar de mens gesproken allang met De Ark gedaan geweest.

Samenwerking met Saron:
Zoals u wellicht weet zijn wij vier jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan met Pastoraal Centrum Saron in Twente. De reden hiertoe was onder meer dat wij naast de conferenties in De Ark onder de hoed van Zorggroep Saron aan een zorgtaak gestalte zouden geven door middel van een Beschermd Wonen project. De zorg werd dan verleend vanuit Saron en de verhuur van de nieuw gerealiseerde appartementjes werd verzorgd door Stichting De Ark. In 2017 is er een lening afgesloten met Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) van € 275.000. Met dit bedrag werd het mogelijk het in oud en vervallen staat verkerende deel van het gebouw te renoveren en kamers/appartementjes te realiseren. Daarnaast is het geleende bedrag voor het overgrote deel gebruikt om het gebouw te renoveren. Dit betrof de kunststoframen en-kozijnen, de CV - installatie, een deel van de elektrische installatie en het dak, waarop isolatie en nieuwe dakbedekking zijn aangebracht. Ook is er zoals u weet een lift aangebracht. Door de huurinkomsten die wij zouden ontvangen van de appartementjes, zouden we de jaarlijkse rente en aflossing kunnen voldoen. Helaas hebben wij moeten constateren dat de mensen die voor langere of kortere tijd in De Ark woonachtig waren, inmiddels allemaal verhuisd zijn. Deze verhuizingen vielen ook nog samen met het faillissement van Zorggroep Saron. Noodgedwongen kwam er hierdoor een einde aan onze samenwerking met Saron en zagen we het bieden van Beschermd Wonen in De Ark niet bevestigd worden. Dit deed ons besluiten deze vorm van woonzorg dan ook niet voort te zetten. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen zagen wij geen andere mogelijkheid dan weer geheel op eigen benen verder te gaan. Let wel, De Ark heeft zich ook tijdens de samenwerking altijd zelf financieel moeten bedruipen.

Het delen van onze zorg m.b.t. de toekomst van De Ark:
Ondanks het feit dat de Heere steeds voorzien heeft, ontslaat dit ons niet van de verantwoordelijkheid na te blijven denken over hoe wij steeds de nodige financiële middelen moeten ontvangen om De Ark drijvend te houden. Het was u wellicht bekend, dat De Ark zich niet alleen door de conferenties financieel kon bedruipen, maar dat het tekort altijd door giften is aangevuld. Daarnaast hebben we geconstateerd dat het aantal overnachtingen in de afgelopen jaren stapje voorstapje terug liep. Ook zijn er in de loop der jaren veel trouwe bezoekers en financiële ondersteuners van De Ark overleden. Dit wordt niet evenredig ondervangen door voldoende nieuwe aanwas waardoor, zoals u zult begrijpen, ook de giftenstroom minder wordt. Wel zijn wij heel dankbaar te mogen zien dat er in het afgelopen jaar weer een stijging is met zo'n tweehonderd overnachtingen. Een van de redenen daarvoor is dat er langzaam maar zeker steeds meer soortgelijke huizen en werk als dat van De Ark verdwijnt. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of De Ark nog wel kan blijven bestaan. Direct daar achteraan spreekt men dan de hoop uit dat De Ark moet blijven bestaan. Wij bidden, willen en wensen natuurlijk niet anders.

Velen noemen De Ark hun tweede geestelijk huis. We krijgen zoveel blijde en dankbare reacties en bemoedigingen van u. We realiseren ons dat De Ark voor veel mensen nog de enige voorziening is waar men zich thuis voelt en nog naar toe kan gaan. U geniet van de christelijke en geestelijke sfeer, wordt opgebouwd en versterkt in het geloof. U bent blij met de ontmoetingen en contacten met geloofsgenoten uit allerlei kerk en/of kring en ervaart en beleeft de eenheid in Jezus Christus in het samen zingen en bijeen zijn rondom het geopende Woord van God.

Wonen in De Ark:
In ons visieplan zien wij ruimte voor vier of hooguit vijf woonplekken in De Ark. Er zijn heel wat mensen die eenzaam zijn en weinig of geen familie hebben die ons in de afgelopen jaren hebben benaderd met de vraag of wens of wonen in De Ark niet mogelijk is. Vroeger hadden we hiervoor geen vergunning, maar tegenwoordig kan dat. Wij bieden een geschikt appartement met eigen kookgelegenheid, douche en toiletruimte, een witgoed voorziening, toegang tot de algemene ruimten en vrije deelname aan de conferenties in De Ark. Ook is er pastorale/geestelijke begeleiding mogelijk en hulp met uw administratie e.d. Hiervoor betaalt u dan een nader vast te stellen all-in huurbedrag per maand. Hebt u hiervoor belangstelling of weet u iemand die op zoek is naar deze woonvorm en wilt u hierover meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak zodat we u breed kunnen informeren en de beschikbare woonunits en ruimten in De Ark kunnen laten zien.

Zorghotelfunctie:
Ook willen we enkele kamers beschikbaar stellen voor de opname voor enige weken tot drie maanden voor mensen die vanwege een operatie die zij ondergingen, ongeluk, een burn-out of depressiviteits- klachten niet thuis kunnen verblijven. In de reguliere zorg die nodig is, zoals de huisarts, thuiszorg, e.d. wordt dan vanuit Ter Apel voorzien, terwijl de facilitaire zorg en nodige voorzieningen worden verleend in en door De Ark. Naast het wonen in De Ark of verblijf in het Zorghotel, blijft De Ark gewoon het vertrouwde conferentiecentrum zoals voorheen.

Sponsorplan, helpt u ons?
Met de bovengenoemde mogelijkheden verwachten we veel meer aansluiting te hebben met het hoofddoel, namelijk tot zegen te kunnen zijn voor allen die de conferenties bezoeken en/of voor hen die tijdelijk in De Ark wonen. Zo hopen wij een groot deel aan inkomsten te genereren om de aflossing van het geleende bedrag te kunnen opbrengen en zo het voortbestaan mede door permanente of tijdelijke bewoning van De Ark te garanderen.

"De Ark familie" bestaat uit ongeveer driehonderd Vrienden van De Ark. Daarnaast hebben we ruim zeshonderd adressen van hen die wel eens of geregeld in De Ark komen. We weten ons gezegend deel te mogen uitmaken van deze grote groep mensen die het werk van De Ark vanuit een warm hart al jaren ondersteunen. Graag willen we het volgende met u delen en u vragen of u ons wilt en kunt helpen om Gods werk in en door De Ark te ondersteunen, zodat het onder Zijn zegen kan blijven bestaan.

Hoe kunt u ons helpen?
Het is geweldig dat er al een kleine groep van maandelijkse ondersteuners bestaat die met een klein of groter bedrag onsreeds jaren ondersteunen. Ook ontvangen wij giften m.b.t. de Vriendenbrief en kleine of grote giften over het jaar verspreid. Stel u voor dat wij naast de giften die wij jaarlijks ontvangen er bijvoorbeeld vierhonderdvijftig mensen een vast bedrag van € 5,00 of € 10,00 per maand zouden overmaken, dan zou dat een fantastische ondersteuning zijn en ons financieel uit de brand helpen. We kregen het op ons hart u die zich betrokken weet bij De Ark, op te roepen zich voor Gods aangezicht af te vragen of u naast de geestelijke ondersteuning en uw regelmatig verblijf in De Ark, ook heel praktisch in financieel opzicht ons zou willen helpen door maandelijks een bedrag over te maken.

Wat zou Hij door uw en onze handen en harten heen een gezegend bedrag kunnen geven waardoor De Ark in de vaart kan blijven. Leest u het in de Schrift opgetekende voorbeeld van de arme gemeenten. (2 Kor.8:1-6) Deze broeders en zusters smeekten haast of zij deel mochten nemen aan een financiële inzameling. Hun geestelijk leven kwam tot uiting in dat wat zij praktisch deden. Dit wordt 'dienstbetoon' en 'liefdewerk' genoemd. Wilt u dit mee- nemen in uw binnenkamer en het aan Hem voorleggen? 2 Kor. 9:7 zegt: "laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief."

Als u besluit om De Ark maandelijks met een vast bedrag te helpen in de vaart te blijven, wilt u dit dan als volgt doen:
  • t.n.v. Stichting De Ark,
  • Banknr. NL45 RABO 0360.1377.41
  • o.v.v.: Gift ter ondersteuning algemene middelen.
  • Wij zijn ANBI geregistreerd zodat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.
Wij als 'Arkers' weten ons onder de zegen van de Heere en
dit bidden wij een ieder van u ook toe.

Namens het Ark Team,
Jan Hendrik en Rita Meinema