ChristelijkConferentieCentrum 'De Ark'
PROGRAMMA 2022
Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL
(tijdens kantooruren van ma. t/m vr.)
09.00 - 12.30 en 13.30 - 16.00
0599 - 582984
Privacy Statement 'De Ark'
Privacy statement Conferentie Centrum'DE ARK'
Stichting 'De Ark' is een conferentiecentrum en verwerkt persoonsgegevens en andere data van gasten, medewerkers en relaties in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
 • De door conferentie-gasten, medewerkers en relaties verstrekte persoonlijke informatie en
 • Data verkregen naar aanleiding van het aanvragen van een programmaboekje of reactie via de website en
 • Gegevens ontvangen door het boeken voor een conferentie of gegevens die te maken hebben met uw verblijf in De Ark; dit kunnen gegevens zijn m.b.t. dieet, medicatie en bijzonderheden.
Grondslag
Elke verwerking van persoonsgegevens binnen 'De Ark' vindt plaats op basis van een rechtsgrond. Dit kan verleende toestemming zijn door inschrijving of een wettelijke verplichting, zoals de overnachtingsregistratie. Verleende gegevens kunnen altijd weer ingetrokken worden.

Verwerking van gegevens
'De Ark' verwerkt alleen gegevens wanneer:
 • Dit rechtmatig is;
 • Het transparant is wat er verzameld wordt;
 • Er een binding is met het doel voor de verwerking;
 • Het in juistheid gebeurt.
Bewaartermijnen
'De Ark' zal de gegevens die verband houden met de registratie van de gasten digitaal 5 jaar bewaren vanaf de laatste deelname aan een conferentie in 'De Ark'. Voor de financiële administratie geldt de bewaartermijn op grond van andere regels, bijvoorbeeld die voor de boekhoudplicht / financiële verslaglegging. Voor dergelijke fiscale gegevens geldt een termijn van 7 jaar. Alle andere gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

Register van gegevens die verwerkt wordt (dataregister)
'De Ark' houdt een register bij waarin onder andere staat: welke gegevens er verwerkt worden, voor welk doel de gegevens verwerkt worden, wie hiervoor verantwoordelijk is, hoe deze gegevens beveiligd worden, wanneer deze gegevens gewist worden.

Inzage in gegevens
De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Het recht op inzage kan worden geweigerd als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt.

Rectificatie
De betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen om zijn gegevens in het dossier te corrigeren. 'De Ark' zal onverwijld de rectificatie op de gegevens doorvoeren of gegrond aangeven waarom een rectificatie niet wordt doorgevoerd. Dit geldt ook voor het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Vergetelheid (het wissen van gegevens)
De betrokkene kan schriftelijk een verzoek indienen om zijn of haar gegevens te vernietigen. 'De Ark' is verplicht deze gegevens te vernietigen, wanneer één of meer van de onderstaande punten van toepassing is:
 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • Betrokkene trekt de verleende toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
'De Ark' corrigeert en vernietigt gegevens niet als dat niet mag op grond van de wet.

Beveiliging gegevens
'De Ark' heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Bezoek aan onze website
'De Ark' gebruikt op haar website alleen cookies voor het functioneren van de website. Er worden geen gegevens van bezoekers geregistreerd en bijgehouden. Wel kunt u via het contactformulier persoonsgegevens achterlaten of via het online boekingspagina een kamer boeken voor een conferentie. Voor deze gegevens geldt dit privacy statement.

Vragen of klachten over privacybeleid
Wanneer u vragen over dit beleid heeft, neem dan contact met ons op. Wanneer volgens u de verwerking van uw gegevens niet volgens wet- en regelgeving plaatsvindt kunt u een klacht indienen. 'De Ark' houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting 'De Ark'
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel
0599-582984
info@ccc-de-ark.nl
www.ccc-de-ark.nl