CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Uit "De Vriendenbrief"

Nochtans juichen...........

Geliefde Vrienden van De Ark,

Terwijl de voorjaarszon hoog aan de hemel staat, zit ik in mijn kantoortje en maak een start met het schrijven van de Vriendenbrief. Het is 'rustig' in De Ark, omdat we tot eind mei zes conferenties moesten annuleren op last van de overheid. Wat jammer en verdrietig zeker gezien het feit dat de Vrouwenconferentie, de Stille Midweek en Paasconferentie en het Israël-themaweekend bijna volgeboekt waren. Ook de Midweek van Rust en Bemoediging en de Week van Rust en Toewijding in mei, zouden gezien het aantal boekingen doorgaan. Hoe het verder zal gaan weten we tot op heden niet. We hopen van harte dat we met ingang van juni weer gasten kunnen ontvangen in De Ark. Zij die geboekt hadden voor genoemde conferenties, ontvingen van ons een annuleringsbrief en woord van bemoediging.

Dankbaar zijn wij op onze beurt voor de telefoontjes, apps, kaartjes en extra giften vanwege de situatie waarin ook De Ark verzeild is geraakt. Ook zijn er gasten die hun betaling over lieten zetten naar een gift, waarvoor veel dank. Gelukkig konden we verschillende conferenties verplaatsen naar later in het jaar en daar zijn inmiddels al veel gasten in meegegaan. Door het Stichtingsbestuur is er aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming NOW, het door de overheid beschikbaar gestelde steunfonds. De financiële tegemoetkoming is ons inmiddels toegezegd.

Terugkijkend en mijmerend over de afgelopen maanden is er dankbaarheid over de Kerst- en Nieuwjaarsconferentie. Beide weken waren tot de nok toe gevuld. Het waren gezegende weken. Toch was er ook verdriet vanwege het uitvallen van Piet en Ida Hollander als gastechtpaar voor de Kerstconferentie wegens ziekte van Piet. Tevens werden we op de hoogte gehouden van het verloop van de omstandigheden waarin de fam. Wolbers verkeerde. Bij De Ark-berichten leest u hierover meer. In januari heeft het gebouw een grote schoonmaakbeurt ondergaan en zijn er zaken gerepareerd en opgeknapt. Ook waren er enkele gasten die voor één of meerdere dagen in De Ark een kamer of appartement huurden. Daarnaast hadden we nog een kleine Gemeentegroep voor drie dagen onder ons dak.

Begin maart werd De Ark eindelijk weer bevolkt met een mooie groep Vrienden van De Ark in de Vriendenweek onder leiding van Fam.Van Koppen. In deze eerste week van het seizoen, stonden we stil bij mensen in de Bijbel die de Heere Jezus Christus ontmoetten. Dit werd ervaren als versterkend voor het geloofsleven, met daarbij de bede dat velen dit jaar Hem mogen ontmoeten in De Ark. Indrukwekkend en mooi was de gebruikelijke zendingsavond waarin we een vertegenwoordiger van de Wycliffe Bijbelvertalers mochten begroeten. Het was al met al een bijzonder week met ook een aantal nieuwe gasten. De slotavond op vrijdag was zeer bijzonder en bemoedigend. Samen mochten we het nieuwe seizoen, de gastechtparen, de conferenties, de vrijwilligers de vaste medewerkers, de financiën enz. in gebed aan de Heere opdragen. Er werd door velen een gebed uitgesproken en het samenzijn werd ervaren als een stukje hemel op aarde in de dichte nabijheid voor Gods genadetroon.

Lieve mensen, Hem zij dank, we zijn hier nog gezond. Bij sommigen van u is het al wel dichtbij gekomen. Er is veel verdriet en schrijnend menselijk leed wat natuurlijk veel erger en ingrijpender is dan het moeten annuleren van een conferentie. Maar toch, op de één of andere manier hebben we allemaal met COVID-19 te maken. De gevolgen en de door de overheid opgelegde regelgeving raken ook De Ark. Nochtans is en blijft Hij ons Vertrouwen. Gelovend bidden we de Heere om wijsheid en hulp in het moeten nemen van besluiten en het maken van keuzes. We ontvangen moed en kracht om van dag tot dag door te gaan. Naar de mens gesproken moeten we er niet aan denken dat we ook de Pinksterconferentie en de andere weken in juni en juli allemaal zouden moeten annuleren. Dit is financieel gezien niet op te vangen door De Ark. Echter niemand weet hoe het verder zal verlopen en hoe lang het nog aan zal houden. Nochtans is en blijft Hij uw en ons Vertrouwen. Hij weet het wel!
Daarom zeggen we bij dit alles;
'En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!' Ps.39:7

Tekst ter bemoediging
Nochtans zal ik juichen in de HEERE, jubelen in de God van mijn heil. De HEERE HEERE is mijn kracht; Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.
Hab. 3:18-19

Jan Hendrik Meinema

Wat is wijsheid?

Wat zal deze vraag juist nu vaak worden gesteld. De overheid van ons land zoekt naar dat wat wijs is in haar besluitvorming. De RIVM, artsen en chirurgen, de Zorg, professoren, virologen, ondernemers en economen, enz. enz., eenieder buigt zich in zijn of haar verantwoordelijkheid over de vraag; "wat te doen, wat is wijsheid?" vanwege het bedreigend, rondwarend en wereldomvattend probleem wat coronavirus heet.

Of je nu alleen bent, met z'n tweeën of een gezin vormt, of je nu woont in het verzorgingshuis, of in een rijtjeshuis, of je nu geniet van je AOW, pensioen of nog in het arbeidsproces zit, ook u en ik worden er in ons kleine leventje dagelijks mee geconfronteerd. Vragen ook wij ons niet meerdere keren af; "wat is wijsheid om te doen, hoe lossen we dit of dat nu op, wat moet ik doen of niet doen"? We hebben allemaal wijsheid nodig om op een zo goed mogelijke manier met de levenssituatie waarin wij verkeren om te gaan en niet bij de pakken neer te gaan zitten.

In dit verband moest ik denken aan Daniël. Daniël en zijn vrienden waren gedeporteerd uit het land Israël en ook in een soort van quarantaine geplaatst aan het hof van de toenmalige wereldheerser,Nebukadnezar. Iets totaal anders, maar toch zijn er wel overeenkomsten waaruit ik u wil bemoedigen. We lezen in Daniël 1:17 dat God aan deze vier jonge mannen kennis en verstand gaf van allerlei geschriften en Hij schonk hen wijsheid. In Dan. 2 wordt een levensbedreigende situatie beschreven, ontstaan door een droom van Nebukadnezar en zijn boosheid ten aanzien van geleerden, wijzen en raadgevers, waaronder ook Daniël en zijn vrienden gerekend werden. Er was bovenmenselijke wijsheid nodig, alleen dat zou en kon de situatie ten goede keren. (lees Dan. 2) Deze wijsheid bezaten, of beter gezegd hadden, de vrienden van Daniël en met name Daniël zelf ontvangen van God. Nebukadnezar had ontdekt dat, zo we lezen in Dan.1:20, 'In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren.'

Daniël zou zich in die bedreigende situatie ook afgevraagd kunnen hebben; "wat is wijsheid, wat is belangrijk om nu te doen?" Nu hij wist het. We lezen in Dan. 2:17-18 wat hij doet. 'Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja weten, 18 opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen...'

God verhoort hun gebed en Daniël looft, dankt en eert God. Hij beschrijft Wie en hoe God is, wat Hij kan en doet. Kortom, Hij schenkt Daniël wijsheid en inzicht voor en in de situatie waarin hij en zijn vrienden en anderen terechtgekomen waren. Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. 21 Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. 22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. 23 U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.

Geliefde broeders en zusters, Daniël bad om wijsheid, om raad voor de levenssituaties van elke dag en ontving het. Koning Salomo bad om wijsheid en raad hoe te leven, hoe om te gaan met zijn omstandigheden en hij ontving het. God zegt: "Welzalig/gelukkig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt," (Spr. 3:13) Zij ontvingen het. Wij mogen dit ook doen en wel dagelijks. We mogen bidden voor elkaar, voor ons land en volk, voor de mensen om ons heen, ja voor onze eigen omstandigheden, zorgen en moeiten. We mogen net zoals Jacobus schrijft aan de gelovigen in hun benarde en onzekere omstandigheden van verzoeking en beproeving, ja, wij mogen God bidden om wijsheid hoe om te gaan met de situatie waar elkeen van ons op zijn of haar wijze door heen moet. We hoeven niet paniekerig, angstig en alleen te gaan want ons leven is in Zijn hand. We hebben een geweldige kans om ons als gelovigen in positieve zin te onderscheiden.

In alles mogen we op Hem vertrouwen en de situatie waarin wij ons thans bevinden aan Hem toevertrouwen. (Lees Jac. 1:2-6) 5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.

We zijn ondanks alles gelukkige mensen, mensen die danken voor ontvangen wijsheid, mensen die een grote Hogepriester hebben die voor ons bidt en pleit. Van Hem is de wijsheid, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. We missen u, denken aan elkaar en bidden voor elkaar om bewaard te mogen blijven voor dit virus en dat we ons in positieve zin mogen onderscheiden als kinderen Gods. Dienend blijven we Hem verwachten en bidden u allen heel veel wijsheid en genade toe in deze bijzondere tijd.

In Hem verbonden,
Jan Hendrik Meinema

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Ik ben met u.
Het boek 'Ik ben met u' bevat historische, profetische en geestelijke lessen uit Haggaï. Deze studies zijn een uitwerking van een Israël-weekend in 2018, gehouden in 'De Ark'. Jan Hendrik Meinema richt zich vooral op de lessen voor het persoonlijk christenleven, terwijl Ton Stier ingaat op de historische context en profetische vergezichten. Het optreden van de profeet Haggaï vindt namelijk plaats tijdens de herbouw van de tempel, waarvan we het historisch verslag vinden in de boeken Ezra en Nehemia. Maar de profeet zou geen profeet zijn, als hij niet ook een nieuwe horizon mag aanschouwen: de tempel in het Messiaanse rijk, waar de heerlijkheid van de God van Israël zal terugkeren.

Binnenkort verkrijgbaar via www.israelendebijbel.nl/webshop