CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Wie zijn wij ?
Wie zijn wij?
Stichting "De Ark" is ontstaan op 21 februari 1991 als een interkerkelijk orgaan, die adverteert en bekend staat als Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK" en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41015081. Bij de belastingdienst is zij bekend onder nummer 8020 95 136 (RSIN). Zij is niet verbonden aan enige kerkelijke denominatie, al is zij voortgekomen uit de Baptistengemeente Ter Apel, en is Schriftgetrouw en verlangt er naar om mensen uit alle denominaties geestelijk te vormen vanuit het onfeilbaar Woord van God: de Bijbel. De gasten zullen naast deze geestelijke vorming ook een volledige verzorging ontvangen. De Ark is gehuisvest op Sellingerstraat 75; 9561 TA Ter Apel en is bereikbaar per mail: info@ccc-de-ark.nl en per telefoon: 0599-582984.

De bestuursleden zijn interkerkelijk en actief betrokken bij hun eigen kerkelijke gemeenschap.
De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Naam bestuurslid Functie
Dhr. Bert Moolhuizen Voorzitter
Dhr. Cor Eijlers Penningmeester
Mevr. Netty Brink Secretaris

Beloning bestuursleden :
Bestuursleden hebben enkel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel en beleid
Doel:
De Stichting heeft ten doel voorwaarden te scheppen en diensten te verlenen om met de haar ter beschikking staande middelen aan mensen de mogelijkheid te bieden tot geestelijke vorming, opbouw en geestelijk herstel, zodat men op sociaal en maatschappelijk vlak naar behoren kan functioneren.
Beleid:
De Stichting wil vanuit het Woord van God haar gasten geestelijk toerusten, bemoedigen en opbouwen. Dit doet zij door verschillende conferenties te organiseren.

Werkzaamheden :
Bovenstaand doel wordt verwezenlijkt:
 • In de conferenties: vakantieweken, studieweken, bemoedigweken, bezinweken, vrouwenconferenties, vriendenweken en christelijke feesten, die zij uitschrijft en deze door middel van een jaarprogramma aan vorige bezoekers toe te zenden
 • door middel van deze website
 • door middel van advertenties, landelijk bekend te maakt, zodat ingeschreven kan worden op deze conferenties. Men kan door middel van deze website, per mail of telefonisch inschrijven voor een conferentie naar keuze.
 • Door het verlenen van basispastoraat aan de bezoekers van een conferentie, vakantieweek of studieweek of via de zorgvraag van medegelovigen. Het initiatief hiertoe vindt plaats vanuit de bezoeker/zorggast zelf.
 • Door haar gebouw ter beschikking te stellen in haar arrangementen, aan christelijke organisaties, kerken of instanties, die haar doel onderschrijven.
 • Door haar vriendenbrief ééns per kwartaal te verspreiden aan de daarvoor ingeschreven belangstellenden.
Een normale dagindeling in ons centrum, ziet er als volgt uit:
 • 08.30 uur Ontbijt (wordt geopend met gebed en op verschillende wijze afgesloten)
 • 10.00 uur Koffie/thee
 • 12.30 uur Diner (wordt geopend met gebed en op verschillende wijze afgesloten)
 • 15.30 uur Koffie/thee
 • 17.30 uur Broodmaaltijd (geopend met gebed en op verschillende wijze afgesloten)
 • 19.30 uur Koffie/thee
 • 20.15 uur Dagsluiting (zang, gebed en Bijbel-overdenking).
Gedurende de dag worden er ook wel activiteiten ondernomen, zoals een boswandeling, bezichtiging, spelen of culturele activiteit. Ook is er de mogelijkheid om een pastoraal gesprek aan te vragen bij de Locatiemanager en/of Pastoraal therapeut. Voor ontspanning is er een mooie, plantenrijke binnenplaats aangelegd met zit- en ontspanningsmogelijkheden.


Personeel
De werknemers zijn:
Dhr. J.H. MeinemaBeheerFull-time
Mevr. L. Alting Administratie Part-time
Dhr. J.C. BoelhouwersPastoraat Part-time
Beloning personeel:
Zij worden beloond zoals de C.A.O. voor 'zorg en welzijn' dit voorschrijft.
Wijze waarop de Stichting haar inkomsten wil verwerven:
 • Door de inkomsten van de bezoekers van één van de conferenties, die altijd all-in zijn en gepaard gaat met het verhuren van een kamer binnen ons centrum.
 • Door vergoedingen voor de door haar verleende pastorale zorg aan de gasten.
 • Door secundaire inkomsten uit verkopen van opgenomen CD, DVD, boeken, kaarten, linnenpakketten, het opmaken van bedden e.d.
 • Door de inkomsten van Christelijke groepen (ook altijd all-in).
 • Door giften, legaten en erfstellingen.
 • Door vergoedingen voor overige verrichte diensten.
 • Op andere wijze verkregen baten.
Wijze waarop de Stichting het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren:
De Stichting zal haar vermogen aanwenden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting, die zij wil verwezenlijken binnen het gebouw: Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK". Jaarlijks zal hier door middel van de jaarstukken verantwoording over worden afgelegd, hetgeen gecontroleerd zal worden door een accountantsbureau. Bij ontbinding van de Stichting zal haar vermogen worden bestemd aan de Baptistengemeente Ter Apel, in overeenstemming met haar statuten. Verder draagt zij haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de lonen van de werknemers. Ook deze lonen zijn in het jaarverslag vastgelegd en in te zien (zie verder in deze ANBI-verklaring).


Geloofsbelijdenis
Zij gelooft dat:
 • God is Eén en te onderscheiden in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
 • God is soeverein in de schepping, de openbaring, de verlossing, het oordeel en de uiteindelijke heerlijkheid op de nieuwe hemel en aarde.
Zij gelooft dat de Bijbel:
 • Door God is geïnspireerd en volledig betrouwbaar.
 • De hoogste autoriteit is voor alle zaken, betreffende geloof en levenswandel.
 • Als geschreven Woord van God volkomen is, zodat er geen nieuwe openbaringen aan toegevoegd kunnen worden.
Zij geloof dat de mens:
 • Geschapen is door God en vanaf de zondeval zondig en schuldig staat tegenover Hem.
 • Door eigen werk niets kan verrichten dat hem in de ogen van God ook maar voor een gering deel aanvaardbaar zal maken.
 • Alleen door genade, door het volbrachte werk van Christus aan het kruishout, gerechtvaardigd en geheiligd kan leven met God tot in eeuwigheid.
Zij gelooft dat:
 • De verzoening tussen God en de mens eens en voor altijd is geschied door het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus, Gods Zoon.
 • De mens de verzoening alleen deelachtig kan worden door genade, door in geloof het vertrouwen op Jezus Christus te stellen onder belijdenis van zonde en schuld.
 • De verlossing van zonden in het leven van elke dag gestalte moet krijgen door heiligmaking.
Zij geloof dat de Heilige Geest:
 • Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel.
 • Werkt aan de harten der mensen om het ware geloof op te wekken en voort te brengen en de mens wedergeboren te laten worden.
 • Bij de wedergeboorte het hart van de mens tot Zijn woning maakt, zodat deze een nieuwe schepping wordt; een kind van God.
 • Bij de wedergeboorte de mens plaatst in groter verband: de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.
Zij gelooft dat:
 • Christus nadat Hij Zijn werk op aarde had gedaan, is opgevaren naar de hemel, vanwaar Hij terug zal komen om Zijn gemeente tot Zich te nemen in heerlijkheid.
 • Christenen deze verwachting levend moeten houden en blijvend uitzien naar de ontmoeting met hun Verlosser.

Algemene informatie
Bij Stichting "De Ark" kunt u terecht voor:
 • Conferentie, zoals op deze website staan vermeld, zoals:
 • Vriendenweken
 • Vrouwenconferenties
 • Bemoedigweken
 • Christelijke Feestdagen
 • Fietsweek en Wandelmidweken
 • Pastorale midweken
 • Studie- en Themaweken
 • Week van rust en toewijding
 • Eénoudergezinsweekend
 • Voorjaars- en najaarsweek
 • Het houden van een ééndaagse of meerdaagse bijeenkomsten vanuit een kerk, christelijke instantie en/of organisatie, die onze doelstelling onderschrijft.
 • Pastorale gesprekken, Pastoraal verblijf met begeleiding in een:
  • Herstelarrangement
  • Time-Out arrangement
  • Zorgarrangement
  • Begeleid wonen in een begeleid wonen project.

Verantwoording:
Stichting "De Ark" staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41015081.
De RSIN van Stichting 'De Ark' is 8020 95 136

Financiële verantwoording in Euro's over 2020.
INKOMSTEN UITGAVEN

INKOMSTEN

Inkomsten gasten:
Legaten en giften
Huuropbrengsten gasten
Overige omzet
Permanent verhuur
Vergoeding derden (BGTA)
Verkopen Toko
Inkomsten zorgverlening
Bijzondere baten
Saldo verlies

TOTAAL INKOMSTEN


76.885,00
62.023,00
5.840,00
7.866,00
6.630,00
1.933,00
16.031,00
0


177.208,00UITGAVEN

Kantoorkosten
Publiciteit en Reclame
Totale kosten personeel
Algemene kosten
Financiële lasten
Afschrijvingen
Autokosten/vervoer
Ondersteuning NOW

Netto resultaat

TOTAAL UITGAVEN


7.086,00
2.037,00
91.826,00
9.551,00
5.785,00
5.349,00
1.556,00
-17.429,00

29.561,00

177.208,00
Balans in Euro's per 31-12-2020.
DEBET CREDIT

Vaste Activa:
Onroerende zaken
Inventaris
Vervoersmiddelen

Vlottende Activa:
Voorraden
Vorderingen lopende activa
Liquide middelen


TOTAAL


582.741,00
1.166,00
386,00


500,00
26.246,00
50.783,00


661.823,00

Passiva:
Eigen vermogen

Schulden
Langlopende schulden

Kortlopende schulden
TOTAAL409.812,00


235.108,00

16.903,00661.823,00We vertrouwen, dat God in al onze behoeften, naar Zijn rijkdom, heerlijk zal voorzien in Christus Jezus, de HEER, die wij dienen. (Filippenzen 4:19)