Christelijk Conferentie Centrum De Ark
Meer over ANBI Stichting "De Ark" is ontstaan op 21 februari 1991 als een interkerkelijk orgaan, die adverteert en bekend staat als Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK" en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41015081. Bij de belastingdienst is zij bekend onder nummer 8020 95 136 (RSIN). Zij is niet verbonden aan enige kerkelijke denominatie, al is zij voortgekomen uit de Baptistengemeente Ter Apel, en is Schriftgetrouw en verlangt er naar om mensen uit alle denominaties geestelijk te vormen vanuit het onfeilbaar Woord van God: de Bijbel.   De gasten zullen naast deze geestelijke vorming ook een volledige verzorging ontvangen. De Ark is gehuisvest op Sellingerstraat 75; 9561 TA Ter Apel en is bereikbaar per mail: info@ccc-de-ark.nl en per telefoon: 0599-582984. De bestuursleden zijn interkerkelijk en actief betrokken bij hun eigen kerkelijke gemeenschap.  De samenstelling van het bestuur is als volgt: Dhr. Bert Moolhuizen	Voorzitter Dhr. Cor Eijlers		Penningmeester  Beloning bestuursleden: Bestuursleden hebben enkel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  De werknemers zijn: Dhr. J.H. Meinema	Beheer		Full-time Mevr. L. Alting		Administratie	Part-time Dhr. J.C. Boelhouwers	Pastoraat		Part-time  Beloning personeel: Zij worden beloond zoals de C.A.O. voor ‘zorg en welzijn’ dit voorschrijft.  Doel: De Stichting heeft ten doel voorwaarden te scheppen en diensten te verlenen om met de haar ter beschikking staande middelen aan mensen de mogelijkheid te bieden tot geestelijke vorming, opbouw en geestelijk herstel, zodat men op sociaal en maatschappelijk vlak naar behoren kan functioneren.  Beleid: De Stichting wil vanuit het Woord van God haar gasten geestelijk toerusten, bemoedigen en opbouwen.  Dit doet zij door verschillende conferenties te organiseren.
Bovenstaand doel wordt verwezenlijkt: In de conferenties: vakantieweken, studieweken, bemoedigweken, bezinweken, vrouwenconferenties, vriendenweken en christelijke feesten, die zij uitschrijft en deze door middel van een jaarprogramma aan vorige bezoekers toe te zenden Door middel van deze website Door middel van advertenties, landelijk bekend te maakt, zodat ingeschreven kan worden op deze conferenties. Men kan door middel van deze website, per mail of telefonisch inschrijven voor een conferentie naar keuze. Door het verlenen van basispastoraat aan de bezoekers van een conferentie, vakantieweek of studieweek of via de zorgvraag van medegelovigen. Het initiatief hiertoe vindt plaats vanuit de bezoeker/zorggast zelf. Door haar gebouw ter beschikking te stellen in haar arrangementen, aan christelijke organisaties, kerken of instanties, die haar doel onderschrijven. Door haar vriendenbrief ééns per kwartaal te verspreiden aan de daarvoor ingeschreven belangstellenden. Wijze waarop de Stichting haar inkomsten wil verwerven: Door de inkomsten van de bezoekers van één van de conferenties, die altijd all-in zijn en gepaard gaat met het verhuren van een kamer binnen ons centrum. Door vergoedingen voor de door haar verleende pastorale zorg aan de gasten. Door secundaire inkomsten uit verkopen van opgenomen CD, DVD, boeken, kaarten, linnenpakketten, het opmaken van bedden e.d. Door de inkomsten van Christelijke groepen (ook altijd all-in). Door giften, legaten en erfstellingen. Door vergoedingen voor overige verrichte diensten. Op andere wijze verkregen baten. Wijze waarop de Stichting het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren: De Stichting zal haar vermogen aanwenden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting, die zij wil verwezenlijken binnen het gebouw: Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK". Jaarlijks zal hier door middel van de jaarstukken verantwoording over worden afgelegd, hetgeen gecontroleerd zal worden door een accountantsbureau. Bij ontbinding van de Stichting zal haar vermogen worden bestemd aan de Baptistengemeente Ter Apel, in overeenstemming met haar statuten. Verder draagt zij haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de lonen van de werknemers. Ook deze lonen zijn in het jaarverslag vastgelegd en in te zien (zie verder in deze ANBI-verklaring).
Route naar De Ark Webmenu Help Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur Nieuws  Voor informatie en reserveringen: 0599 58 29 84 info@ccc-de-ark.nl www.ccc-de-ark.nl Online boeken Facebook

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Openingstijden kantoor:

maandag t/m vrijdag van

8.30 uur tot 16.30 uur

Voor informatie en reserveringen:

0599 58 29 84