Privacy statement Conferentie Centrum'DE ARK

'

Stichting

'De

Ark'

is

een

conferentiecentrum

en

verwerkt

persoonsgegevens

en

andere

data

van

gasten,

medewerkers

en

relaties

in

overeenstemming

met

de

geldende

wetgeving.

Wij

vinden

uw

privacy

erg

belangrijk

en

gaan

zorgvuldig

met

uw

persoonsgegevens

om.

Uw

persoonsgegevens

worden

uitsluitend

door

of

namens

ons

gebruikt

en

worden

niet

aan

derden

ter

beschikking

gesteld.

Hieronder

staat

wat

u

van

ons

kunt

verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

De

door

conferentie-gasten,

medewerkers

en

relaties

verstrekte persoonlijke informatie en

Data

verkregen

naar

aanleiding

van

het

aanvragen

van

een

programmaboekje of reactie via de website en

Gegevens

ontvangen

door

het

boeken

voor

een

conferentie

of

gegevens

die

te

maken

hebben

met

uw

verblijf

in

De

Ark;

dit

kunnen

gegevens

zijn

m.b.t.

dieet,

medicatie

en

bijzonderheden.

Grondslag

Elke

verwerking

van

persoonsgegevens

binnen

'De

Ark'

vindt

plaats

op

basis

van

een

rechtsgrond.

Dit

kan

verleende

toestemming

zijn

door

inschrijving

of

een

wettelijke

verplichting,

zoals

de

overnachtingsregistratie.

Verleende

gegevens

kunnen

altijd

weer

ingetrokken worden.

Verwerking van gegevens

'De Ark' verwerkt alleen gegevens wanneer:

Dit rechtmatig is;

Het transparant is wat er verzameld wordt;

Er een binding is met het doel voor de verwerking;

Het in juistheid gebeurt.

Bewaartermijnen

'De

Ark'

zal

de

gegevens

die

verband

houden

met

de

registratie

van

de

gasten

digitaal

5

jaar

bewaren

vanaf

de

laatste

deelname

aan

een

conferentie

in

'De

Ark'.

Voor

de

financiële

administratie

geldt

de

bewaartermijn

op

grond

van

andere

regels,

bijvoorbeeld

die

voor

de

boekhoudplicht

/

financiële

verslaglegging.

Voor

dergelijke

fiscale

gegevens

geldt

een

termijn

van

7

jaar.

Alle

andere

gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

Register van gegevens die verwerkt wordt (dataregister)

'De

Ark'

houdt

een

register

bij

waarin

onder

andere

staat:

welke

gegevens

er

verwerkt

worden,

voor

welk

doel

de

gegevens

verwerkt

worden,

wie

hiervoor

verantwoordelijk

is,

hoe

deze

gegevens

beveiligd

worden,

wanneer

deze

gegevens

gewist

worden.

Inzage in gegevens

De

betrokkene

heeft

het

recht

kennis

te

nemen

van

de

op

zijn

persoon

betrekking

hebbende

verwerkte

gegevens.

Het

recht

op

inzage

kan

worden

geweigerd

als

het

een

onevenredig

nadeel

voor

een derde met zich meebrengt.

Rectificatie

De

betrokkene

kan

een

schriftelijk

verzoek

indienen

om

zijn

gegevens

in

het

dossier

te

corrigeren.

'De

Ark'

zal

onverwijld

de

rectificatie

op

de

gegevens

doorvoeren

of

gegrond

aangeven

waarom

een

rectificatie

niet

wordt

doorgevoerd.

Dit

geldt

ook

voor

het

vervolledigen

van

onvolledige

persoonsgegevens,

onder

meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Vergetelheid (het wissen van gegevens)

De

betrokkene

kan

schriftelijk

een

verzoek

indienen

om

zijn

of

haar

gegevens

te

vernietigen.

'De

Ark'

is

verplicht

deze

gegevens

te

vernietigen,

wanneer

één

of

meer

van

de

onderstaande

punten van toepassing is:

De

gegevens

zijn

niet

langer

nodig

voor

de

doeleinden

waarvoor ze zijn verzameld;

Betrokkene

trekt

de

verleende

toestemming

in

en

er

is

geen

andere rechtsgrond voor de verwerking;

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

De

persoonsgegevens

moeten

worden

gewist

om

te

voldoen

aan een wettelijke verplichting.

'De

Ark'

corrigeert

en

vernietigt

gegevens

niet

als

dat

niet

mag

op grond van de wet.

Beveiliging gegevens

'De

Ark'

heeft

technische

en

organisatorische

maatregelen

genomen

om

persoonlijke

gegevens

te

beschermen

tegen

verlies

of

elke

vorm

van

onwettige

verwerking.

Op

deze

manier

zorgen

we

ervoor

dat

persoonsgegevens

alleen

toegankelijk

zijn

voor

medewerkers

die

daar

vanuit

hun

functie

toe

bevoegd

zijn

en

dat

we

de

persoonsgegevens

alleen

gebruiken

voor

de

doeleinden

waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Bezoek aan onze website

'De

Ark'

gebruikt

op

haar

website

alleen

cookies

voor

het

functioneren

van

de

website.

Er

worden

geen

gegevens

van

bezoekers

geregistreerd

en

bijgehouden.

Wel

kunt

u

via

het

contactformulier

persoonsgegevens

achterlaten

of

via

het

online

boekingspagina

een

kamer

boeken

voor

een

conferentie.

Voor

deze gegevens geldt dit privacy statement.

Vragen of klachten over privacybeleid

Wanneer

u

vragen

over

dit

beleid

heeft,

neem

dan

contact

met

ons

op.

Wanneer

volgens

u

de

verwerking

van

uw

gegevens

niet

volgens

wet-

en

regelgeving

plaatsvindt

kunt

u

een

klacht

indienen. 'De Ark' houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Contactgegevens

Onze

contactgegevens

voor

vragen

/

opmerkingen

/

klachten

m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting 'De Ark'

Sellingerstraat 75

9561 TA Ter Apel

0599-582984

info@ccc-de-ark.nl

www.ccc-de-ark.nl

Christelijk Conferentie Centrum De Ark
Privacy statement Route naar De Ark Webmenu Help Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur Nieuws  Voor informatie en reserveringen: 0599 58 29 84 info@ccc-de-ark.nl www.ccc-de-ark.nl Online boeken Facebook

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Openingstijden kantoor:

maandag t/m vrijdag van

8.30 uur tot 16.30 uur

Voor informatie en reserveringen:

0599 58 29 84